5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre Mart 2022’de kurulan İklim Değişikliği Müdürlüğü, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı çatısı altında hizmet vermektedir.

İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  • Kurumun iklim değişikliği ile mücadele konusundaki vizyonunu, yerel stratejilerini ve hedeflerini belirlemek, uygulamak ve yaygınlaştırmak.
  • Kurum bünyesinde iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik takibini yapmak, koordinasyonu sağlamak ve kurumsal kapasitede geliştirme faaliyetleri düzenlemek, düzenletmek.
  • İklim değişikliği ile ilgili verileri toplamak, sera gazı envanterini hesaplamak, izlemek ve raporlamak.
  • Kurumun, iklim değişikliği ile ilgili ulusal/uluslararası ağlara üyeliği kapsamında, resmi platformalarda sunmakla yükümlü olduğu raporları hazırlamak.
  • Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir kent oluşturulması amacına yerel ölçekte planlama yaparak katkıda bulunmak.
  • İstanbul’un iklim değişikliğine karşı kırılganlık ve risk analizlerini yapmak, bölgesel değerlendirmeler için saha içi çalışmalarını gerçekleştirmek.
  • Eylem planlarında yer alan stratejilerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan azaltım ve uyum eylemlerini takip etmek, sonuçlarını izlemek, değerlendirmek.
  • İklim değişikliği ile mücadele konularında yerel, ulusal ve uluslararası platformda düzenlenecek çalışmalar ve politikaları takip etmek, toplantı, çalıştay, eğitim, yarışma, anket vb etkinliklere katılmak ve/veya bunları düzenleyerek kurum görünürlüğünü arttırmak.
  • Kurum sınırları içerisinde ilçe belediyeleri ile il bazında ortak çalışmalar yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.
  • İklim değişikliği hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapmak.