DÜZENLİ DEPOLAMA

İstanbul’da toplanan evsel atıklar, İstanbul’un her iki yakasında bulunan düzenli depolama sahalarımızda 20 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf edilmektedir.

NEDEN DÜZENLİ DEPOLAMA

Atıklar düzenli depolama yapılmaz ve gelişigüzel tabiata dökülürse

  • Görüntü kirliliğine,
  • Yüzey suyu kirliliğine,
  • Yeraltı suyu kirliliğine,
  • Atıkların çevreye dağılmasına,
  • Kirliliğin, atıklardan beslenen

canlılar tarafından yerleşim bölgelerine taşınmasına sebep olur.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI

Katı atık aktarma istasyonlarından, ilçe belediyelerinden, geri kazanım tesislerinden, kurum, kuruluş ve firmalardan Belediyemizin Şile-Kömürcüoda ve Silivri-Seymen düzenli depolama sahalarına gelen günlük ortalama “13 bin 515 ton” evsel atık depolanarak, bertaraf edilmiştir.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İŞLETİLMESİ

1- Giriş ve Kantar

Depolama Sahasına 26 Mart 2010 tarihli 27533 sayılı resmi gazetede yayımlanan «ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK»  kapsamında kabul edilebilen atıklar alınır. Atık getiren araçlar önceden sisteme kayıt yapılarak otomatik kantar ve kayıt sistemi geçişi sağlanır.

2- Döküm

Kantardan giriş yapıp tartımı tamamlanan araç, trafik güvenlik ve yön tabelaları ile bağlantı yollarını kullanarak döküm sahasına ulaşır. Saha üzerinde döküm güvenliğini sağlamak için platform üzerinde görevli tarafından araç sirkülasyonu göz önünde tutularak yapılan yönlendirme ile ilgili hücreye döküm yapar.

3- Serme Sıkıştırma

Dökümü yapılan atıkların, dozer ile alana serimi işlemi yapılır. Ardından kompaktörün 3-5 sefer üzerinden geçmesi ile de çöpün sıkışması sağlanır. Bu şekilde atıkların depolanması için kullanılacak saha ömrü uzatılmış olur.

4- Organik Maddeler Bozunma (Bioreaktör)

Depolama yapılan sahada çöp içerisinde bulunan organik maddeler havasız ortamda çürümeye başlar ve içeriğinde metan bulunan çöp gazı oluşur.

5- Metan Gazı Toplama ve Enerji Eldesi

Organik atıkların çürümesiyle oluşan metan gazı saha son örtüsü yapılıp kapatıldıktan sonra açılan gaz toplama bacaları ile toplanıp gaz motorlarında yakılarak enerji tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülür.

6- Çöp Sızıntı Suyu Oluşturma ve Arıtma

Depolanan çöp içerisinde, yüzeye çıkan metan gazıyla birlikte depolama sahası tabanında  çöp sızıntı suyu birikir. Drenaj hatlarıyla toplanan çöp sızıntı suları, yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarına zarar vermemesi için arıtma tesisinde işlemlere tabi tutulup kirletici faktörleri arıtılarak, kanala deşarj edilir.

7- Peyzaj ve Yeşillendirme

Depolama işlemleri tamamlanan saha toprak yapısına uygun bitki örtüsüyle yeşillendirilerek gaz çıkışı tamamlanana kadar (yaklaşık 30 yıl süreyle) çevresel verilerin kontrolü sağlanır.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI YÖNETİMİ

Sızıntı suyu ve gaz yönetiminin kontrollü bir biçimde yapıldığı Düzenli Depolama Sahalarımız 7/24 hizmet vermektedir.

Sahalarda oluşan kirlilik yükü yüksek çöp sızıntı suları, Membran Biyoreaktör + NF teknolojisiyle arıtılarak doğaya zarar vermeden bertaraf edilmektedir. Düzenli depolama faaliyeti sonucu oluşan çöp gazı ise gaz bacaları ile toplanarak enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

Düzenli depolama sahalarının yapımında en önemli husus taban geçirimsizlik tabakasının teşkilidir. Sonrasında sızıntı suyu drenaj sistemi ve çöp gazı toplama sistemleri kurulur. Bu sayede çöpler, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yeraltı ve yüzey sularının kalitesi korunarak bertaraf edilir.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI TEŞKİLİ

Sahada yeraltı suyu/zemin suyu bulunması durumunda bu sular toplanarak dışarı verilmelidir. Zeminden saha tabanına su girişini önlenmek için; zemin suları uygun eğimli drenaj kanalları yapılmak sureti ile saha dışına drene edilmelidir.

Geomembran, kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterdiği, çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, delinme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklı olduğu için sızmalara karşı üstün bir koruma oluşturmaktadır. 2 mm kalınlığında rulolar halinde ankraj hendeklerine kilitleme yapılarak serilir.

Hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj borularının çapı kontrol ve temizleme imkanı verebilecek büyüklükte olmalıdır. Saha içerisinde kalan kısımlar 1/3 dolu kesit 2/3 delikli kesite sahip olmalıdır.

Borular iç basınca değil dış basınca dayanıklı olmalıdır