Liman dışı sefer yapan bütün yolcu gemileri, 150 groston ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 groston ve üstündeki diğer gemilerin yapmaları gereken atık verme yükümlülüklerinin  etkin olarak takibini sağlamak maksadıyla “Gemi Atık Takip Sistemi”(GATS) oluşturulmuş ve 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge yayınlanmıştır. Bu sistemle gemilerin atık verme talepleri, atık alım yükümlülerince atıkların alınması, atık kabul tesislerinde depolanması ve bertarafa gönderilmesi aşamasında yapmaları gereken bildirimlerin elektronik ortamda veri girişinin ve kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır.

Mavi Kart Sistemi ise yukarıda GATS içerisinde sayılan gemiler dışında atık üretecek donanıma sahip bütün gemiler, atık alım hizmeti veren balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen gemilere uygulanacak olan atık alım hizmetinin takibini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur. Mavi Kart Sistemi Projesi “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin” Ek-5’inde yer alan “Atık Transfer Formu” ile atık alım işlemleri yürütülen deniz araçlarından atık alma ve bu atıkların takibi sürecinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulmuştur. Mavi Kart Sistemi‘nin oluşturulması ve sistemin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar, 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge ile belirlenmiştir.

MAVİ KART DENETİMLERİ

GATS Sistemi kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin tutulmadığının tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulama yetkisi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Başkanlığımıza devredilmiştir.

İstanbul deniz sınırları içerisinde yukarıda özellikleri belirtilen deniz araçlarına ait “Atık Transfer Formu” ve “Mavi Kart” denetimleri Müdürlüğümüz deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından yapılmakta olup atık verdiğine dair gerekli bildirimlerini yapmadığı tespit edilen deniz araçları ilgililerine belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (g) bendindeki “12. maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 TL idarî para cezası verilir.”  hükmü gereğince idari para cezası verilmektedir. Söz konusu maddede yer alan idari para cezası miktarı, her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranları ile revize edildiğinden 2023 yılı içerisinde 73.243,00 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık tarafından ilan edilen özel koruma bölgesinde söz konusu fiilin işlenmesi halinde ceza miktarı iki katı kadar (146.486,00 TL) olarak uygulanır.

MAVİ KART BAŞVURUSU

Mavi kart başvurusu tekne sahibi tarafından yapılmakta; kimlik fotokopisi, bağlama kütüğü ruhsatı veya denize elverişlilik belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Mavi kart ile alakalı tüm talep ve sorular mavikart@ibb.gov.tr adresinden yapılabilmektedir.