Şahsen yapılacak olan başvuruların aşağıda açık adresi bulunan müdürlüğümüzün Eyüpsultan’daki yerleşkesine yapılması gerekmektedir.

Adres: Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 16 Haliç Tekke Parkı İçi (Altınboynuz Sosyal Tesis Yanı)  Eyüpsultan/ İSTANBUL

MAVİ KART SİSTEMİNE KAYIT ŞARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK;

400 gros ton altı tekne ve 150 gros altındaki petrol tankerleri haricindeki tankerlerden olup atık üreten (pis su, slaç, slop, sintine, atık yağ, vb.) olan deniz araçlarının;

TEKNE TÜRK BAYRAKLI İSE:

1- Mernis adres kayıt sistemine göre ikamet adresi İstanbul olan, (Mernis üzerinden adres kontrolü yapılacak)

2- Bağlama kütüğü ruhsatının ön yüzünde, teknesinin bağlama limanı İstanbul’daki herhangi bir liman olduğu yazılan,

3-Teknesi fiziki olarak İstanbul’da bulunan,

4- İstanbul’daki herhangi bir su ürünleri ve yolcu kooperatifi ya da yat limanı kanalıyla tarafımıza başvuruda bulunan,

5- Başvuru Dilekçesinin yanı sıra, tekne ruhsatı veya denize elverişlilik belgesi gibi belgelerden herhangi birisi ile birlikte, tekne sahibinin kimlik fotokopisinin de birer suretinin (mavikart@ibb.gov.tr) mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

TEKNE YABANCI BAYRAKLI İSE:

NOT: YABANCI BAYRAKLI TEKNELERİN YETKİLİLERİNİN, ŞAHSİ MAİL ADRESLERİNDEN YAPTIKLARI BAŞVURULAR TARAFIMIZCA KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

1- Başvurularını şahsen Eyüpsultan ilçesindeki yerleşkemize gelerek yapan yerli veya yabancı bandıralı tekne sahiplerine, tarafımızdan mavi kart numarası tanzimi yapılmaktadır.

2- İstanbul’daki herhangi bir su ürünleri ve yolcu kooperatifi ya da yat limanı kanalıyla tarafımıza başvuruda bulunan,

Tekne yabancı bayraklı ise, dilekçenin yanı sıra, sahiplik ve gros tonaj bilgisini gösterir transit log (yat seyir izin belgesi) nin tarafımıza mail olarak (mavikart@ibb.gov.tr) mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

BU KRİTERLER DIŞINDAKİ TEKNE SAHİPLERİNİN BULUNDUKLARI İLDEKİ YETKİLİ KURUMDAN MAVİ KART NUMARASINI TEMİN ETMESİ LAZIM.

DENİZCİLİK ATIKLARI UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE

Liman dışı sefer yapan bütün yolcu gemileri, 150 groston ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 groston ve üstündeki diğer gemilerin yapmaları gereken atık verme yükümlülüklerinin  etkin olarak takibini sağlamak maksadıyla “Gemi Atık Takip Sistemi”(GATS) oluşturulmuş ve 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge yayınlanmıştır. Bu sistemle gemilerin atık verme talepleri, atık alım yükümlülerince atıkların alınması, atık kabul tesislerinde depolanması ve bertarafa gönderilmesi aşamasında yapmaları gereken bildirimlerin elektronik ortamda veri girişinin ve kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır.

Mavi Kart Sistemi ise yukarıda GATS içerisinde sayılan gemiler dışında atık üretecek donanıma sahip bütün gemiler, atık alım hizmeti veren balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen gemilere uygulanacak olan atık alım hizmetinin takibini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur. Mavi Kart Sistemi Projesi “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin” Ek-5’inde yer alan “Atık Transfer Formu” ile atık alım işlemleri yürütülen deniz araçlarından atık alma ve bu atıkların takibi sürecinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulmuştur. Mavi Kart Sistemi‘nin oluşturulması ve sistemin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar, 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge ile belirlenmiştir.

MAVİ KART DENETİMLERİ

“İstanbul deniz sınırları içerisinde yukarıda özellikleri belirtilen deniz araçlarına ait “Atık Transfer Formu” ve “Mavi Kart” denetimleri ilgili denetim birimleri tarafından yapılmakta olup atık verdiğine dair gerekli bildirimlerini yapmadığı tespit edilen deniz araçları ilgililerine belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (g) bendindeki “12. maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 TL idarî para cezası verilir.”  hükmü gereğince idari para cezası verilmektedir. Söz konusu maddede yer alan idari para cezası miktarı, her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranları ile revize edildiğinden 2024 yılı içerisinde 116.060,00 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık tarafından ilan edilen özel koruma bölgesinde söz konusu fiilin işlenmesi halinde ceza miktarı iki katı kadar (232.120,00 TL) olarak uygulanır.”