25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği “Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu” başlıklı Madde-8 (4) bendinde;“……Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan oluşan bir Komisyon kurulur.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın komisyon üyesi olarak belirlendiği projelerde Çevre Koruma Müdürlüğümüz Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi çalışmalarında koordinatör Müdürlük olarak görev yapmakta ve Belediye Başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında görüş bildirmektedir.